საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
იმპორტისა და ექსპორტის საბაჟო დეკლარაციების მომზადება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული მეთოდიკით ხორციელდება. შესაბამისად, საჭიროა საბუთების საფუძვლიანი შემოწმება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტვირთის მოცდენა და დამატებითი ხარჯები დოკუმენტების უწესრიგობის გამო.
”ინტერ ლოჯისტიკს”-ის კვალიფიციური სპეციალისტები დაგეხმარებიან საბაჟო პროცედურების მოგვარებაში და საბუთების შესაბამისობაში მოყვანაში როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში.
ბეჭდვა
პარტნიორები